هشتمین دوره‌ی روایت‌گری کسب و کار

معرفی دوره‌ی روایت گری
شهرزاد اسفرجانی و همکاران به شما کمک می کنند تا قصه ی برند خود را از طریق تعریف استراتژی که به طور خاص برای تیم شما و کسب و کار شما طراحی شده است، روایت کنید، این استراتژی با تحلیلی عمیق از اطلاعات فعلی آغاز می شود و کمک می کند شما راه درست را شناسایی کرده و در نهایت، به نقشه‌ی مسیر با اهداف قابل اندازه گیری دست یابید.


توضیحات دوره
شهرزاد اسفرجانی و همکاران به شما کمک می کنند تا قصه ی برند خود را از طریق تعریف استراتژی که به طور خاص برای تیم شما و کسب و کار شما طراحی شده است، روایت کنید، این استراتژی با تحلیلی عمیق از اطلاعات فعلی آغاز می شود و کمک می کند شما راه درست را شناسایی کرده و در نهایت، به نقشه‌ی مسیر با اهداف قابل اندازه گیری دست یابید.


پیش‌نیاز
آشنایی با حوزه‌ی کسب و کار
تسلط به زبان انگلیسی

نتیجه‌ای که پس از گذارندن این دوره حاصل می‌شود
شهرزاد اسفرجانی و همکاران به شما کمک می کنند تا قصه ی برند خود را از طریق تعریف استراتژی که به طور خاص برای تیم شما و کسب و کار شما طراحی شده است، روایت کنید، این استراتژی با تحلیلی عمیق از اطلاعات فعلی آغاز می شود و کمک می کند شما راه درست را شناسایی کرده و در نهایت، به نقشه‌ی مسیر با اهداف قابل اندازه گیری دست یابید.

هشتمین دوره‌ی روایت‌گری کسب و کار

این دوره شامل

◙ 10 جلسه آنلاین

◙ 12 درس

◙ مدت زمان جلسات آنلاین: 30 ساعت

◙ مدت زمان ورکشاپ حضوری: 15 ساعت

◙ مهلت ثبت نام تا: سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰

◙ مشخصه1

◙ مشخصه2

◙ مشخصه3

◙ مشخصه4

دوره‌های مرتبط